Senagat habarlary

 • Soňky döwürde moda dünýäsinde köp ses çykdy

  Recentlyaňy-ýakynda aýal-gyzlaryň şkafyna iň soňky goşmaçanyň - Bahar meýdanynyň ýakasy gülli çap edilen beden bedeniniň romantik tötänleýin mini köýnegi sebäpli moda dünýäsinde köp ses çykdy.Bu köptaraply we özüne çekiji köýnek, bir sebäbe görä bu möwsümde iň köp ulanylýan stilleriň birine öwrüldi....
  Koprak oka
 • Iň soňky moda habarlarynda, bahar üçin iň täze tendensiýa

  Iň soňky moda täzeliklerinde, aýallar üçin iň täze bahar tendensiýasy, boýnuň elastik biliniň öň tarapy ýeňli ýuka owadan tötänleýin üst.Bu ajaýyp we amatly üst, islendik waka üçin ajaýyp we dabara baglylykda geýinip ýa-da aşak geýip bolýar.Boýnuň dizaýny eliň täsirini goşýar ...
  Koprak oka
 • Moda dünýäsinde täze tendensiýalar gelýär we gidýär ……

  Moda dünýäsinde täze tendensiýalar gelýär we gidýär, ýöne stilden çykmaýan köýnegiň bir görnüşi bar - maxi köýnek.Bu tomus aýallar eşiklerine goşmak üçin ajaýyp maxi köýnegi gözläp dükanlara gelýärler.Bazardaky iň yssy warianty?Bandaj gara reňkli ...
  Koprak oka
 • Soňky täzelikler: Köçe eşikleriniň modasy hökmünde başlyklaryň we derleriň ýokarlanmagy

  Soňky täzelikler: Köçe eşikleriniň modasy hökmünde kapotlaryň we terleriň ýokarlanmagy Soňky ýyllarda köwüş we ter köçe eşikleriniň moda önümleri hökmünde has meşhur boldy.Indi diňe sport zaly ýa-da salon eşikleri üçin niýetlenenok, bu amatly we tötänleýin eşikler indi moda meýdançalarynda, meşhurlarda, ...
  Koprak oka
 • Moda dünýäsinde yubkalar hemişe aýratyn orun tutýardy ……

  Moda dünýäsinde yubkalar hemişe aýratyn orun tutýardy.Bu köptaraply bölekleri geýip ýa-da aşak geýip bolýar we islendik eşigi aýal-gyz we owadan duýup biler.Bu ýyl, etekler täze stil we tendensiýa bilen merkezi sahna çykýar.Kirtubkadaky iň soňky tendensiýalardan biri ...
  Koprak oka
 • Iň soňky habar: Balak gaýdyp gelýär!

  Iň soňky habar: Balak gaýdyp gelýär!Soňky ýyllarda adamlar has amatly we tötänleýin geýim görnüşlerini saýlansoň, balaklaryň meşhurlygynyň peselendigini gördük.Şeýle-de bolsa, iň bolmanda häzirlikçe balak gaýdyp gelýär.Moda dizaýnerleri täze we täzelik hödürleýärler ...
  Koprak oka
 • Moda tendensiýalarynyň gelip, gidýän dünýäsinde ……

  Moda tendensiýalarynyň gelip-gidýän dünýäsinde bir zat hemişelik bolup galýar - ajaýyp switer ýa-da kardigan zerurlygy.Salkyn güýz howasy bolansoň, adamlar ýyly we ajaýyp bolmak üçin bu şkaf ştapellerine ýüz tutýarlar.Moda hünärmenleriniň pikiriçe, trikota sw switerler bölejik ...
  Koprak oka
 • Portland Trail Blazers, köplenç Blazerler diýlip atlandyrylýar ……

  Köplenç “Blazers” diýlip atlandyrylýan “Portland Trail Blazers” kazyýetdäki ajaýyp çykyşlary üçin soňky döwürde habarlar çap edýär.Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda “Blazers” NBA-nyň iň gowy toparlarynyň käbirine garşy möhüm ýeňişleri gazanyp, ýeňiş gazandy.Biri ...
  Koprak oka
 • Ine, modanyň soňky tendensiýasy - Hoodies & Sweats hakda täzelik makalasy

  Ine, modanyň soňky tendensiýasy - Hoodies & Sweats hakda täzelik makalasy.Galstuklar we terler onlarça ýyl bäri tötänleýin eşikleriň esasy görnüşi bolup durýar, ýöne soňky döwürde meşhurlyk gazandy.Switer kostýumlary we kapotlary, islendik ýerde geýip bolýan amatly we köptaraply eşik görnüşidir - f ...
  Koprak oka
 • Moda dünýäsinde köýnekler elmydama stilden çykmaýan esasy bölek bolup durýar

  Moda dünýäsinde köýnekler elmydama stilden çykmaýan esasy bölek bolup durýar.Klassiki kiçijik gara köýnekden başlap, “maxi” köýnegine çenli dizaýnerler her möwsümde täze we innowasiýa stillerini döretmegi dowam etdirýärler.Bu ýyl köýnekleriň soňky tendensiýalarynda goýy yzlar, akym ...
  Koprak oka
 • Palto we penjek satuwy gyş ýakynlaşanda ýokarlanýar

  Palto we penjek satuwy gyşyň ýakynlaşmagy bilen ýokarlanýar Temperaturanyň peselmegi bilen, sowuk möwsüminde ýyly bolmagy üçin palto we penjek satyn almaga köp adam howlukýar.Satyjylar palto we penjek bölüminde satuwlaryň ep-esli artandygyny habar berdiler ...
  Koprak oka