2023 Moda tendensiýalary (2 Re ýüze çykaryldy

Nädip geýinmeli 「Howa stili」

Transarym dury material çylşyrymly gözelligi döredýär.

Tendensiýany dowam etdirmek üçin aç-açan materiallardan ýasalan bölekleri gözläň.

Týul materialy doka yubka, howply duýgy, hatarlanan ýekeje element gaty täsir edip bilmez we eteriň ýüzmegini üpjün etmek üçin aňsat material alyp biler.

wps_doc_0

Softumşak şifon, käbir ýelekler, akymlar we beýleki esbaplar bilen bezelen bahar şemaly bilen ýuwaşlyk bilen süýşüp bilýär, ýagtylyk täsiri iki esse ýokarlanýar, ýokarky beden hem howa duýgusyny döredýär.

Týul ýeke bölekleri süýji gyz duýgusyny döredýär, käbir trikota nag keşdeleri ýa-da üç ölçegli gülleri goşmak esasynda gatlaklaryň täsiri birneme asylly retro köşk atmosferasyny hem döredip biler.

Ony geýiň, bahar akyllysyny aňsatlyk bilen ýapyň.

Uly meýdany modellemekde týuluň ulanylmagy barada alada edýän bolsaňyz, arzan duýgy döreder, çeňňeklerde, bilde, yubkada we ş.m. bezemekde isläp bilersiňiz, şonuň üçin dürli garaşylmadyk ýagdaýlary döreder.

Howa esbaplary ýüzüş duýgusyny goşýar.

Howa bölekleriniň uly ýerlerini geýmekden başga-da, kiçi esbaplar bu ýeňil duýgyny döredip biler.

Mysal üçin, esasy we elýeterli skrunçi, göwnejaý dizaýnyň özi gaty boş, bulutlarda ýatýan saçlaryň bir görnüşi.

Düýş ýaly týul janly bahar günleri üçin ajaýyp.

Uly görünse-de, eziji bolmazdan saçyňyza geýmek ýeterlikdir.Has möhümi, bu uly saç aksessuarlarynyň hakykatdanam saçyňyzy kiçeldýändigine göz ýetirersiňiz.

Saç zolagy diňe bir kellä geýmek bilen çäklenmän, el bilen bezemek üçin el bilen daňylyp bilner, has berk görnüşi hem birneme owadan görüner.

Soňky döwürde moda dünýäsinde meşhurlyk gazanan korsageler, meşhurlaryň we moda blogçylarynyň keşbinde hemme ýerde ýaýran howa stiline-de gaty laýyk gelýär.

wps_doc_1

Kiçijik bölek adaty ýaly görünýän eşige ýagtylyk goşup, derrew ajaýyp bolup biler.

Yarüplük, atlas we krujka gülleri romantiki stil we özboluşly moda duýgusyny döretmek üçin egin-eşik bilen ussatlyk bilen birleşdirilip bilner.


Iş wagty: 25-2023-nji maý