2023 Moda tendensiýalary (1 Re ýüze çykaryldy

IR Howa stili 」

Moda pudagyna ünsi jemläp, 2023-nji ýylda haýsy stilde öňdebaryjy bolmak mümkinçiligi bar?

Iň uly gara at “Howaly stil” bolup biler.

Iki ýyl bäri sport eşikleriniň we öý stiliniň tendensiýalarynyň ýaýramagyndan soň, adamlaryň stili bedeniň konturyny görkezip bilýän stillere gönükdirilýär.

wps_doc_2
wps_doc_0

Moda pudagyna ünsi jemläp, 2023-nji ýylda haýsy stilde öňdebaryjy bolmak mümkinçiligi bar?

Iň uly gara at “Howaly stil” bolup biler.

Iki ýyl bäri sport eşikleriniň we öý stiliniň tendensiýalarynyň ýaýramagyndan soň, adamlaryň stili bedeniň konturyny görkezip bilýän stillere gönükdirilýär.

"Howa stili" näme?

Howa stili, belli bir mukdarda derini görkezmek üçin ýeňil, howaly materiallardan peýdalanmagy, gysyş duýgusyny azaltmagy we tutuş adamy has çeýe görünmegini aňladýar.Mysal üçin, krujka, şifon we eşikli eşikler düýşli, ýeňil duýgy döredip, gündelik durmuşa birneme duýgurlyk goşup biler.

"Howaly stil" bedene howply süzgüç gatlagyny goşmak ýalydyr we süzgüjiň aşagyndaky düşnüksiz syr duýgusy hökman gözüňi özüne çekiji guraldyr.2023-nji ýyldaky moda hepdeliginde bu stil artdy we esasy marka sergilerinde “howaly” elementler hemme ýerde diýen ýaly bardy.

wps_doc_1

Iş wagty: 25-2023-nji maý