Habarlar

 • Ekin topy VS tank iň ýokary VS kamisol: Nädip tapawutlanýar?

  Ekin topy VS tank iň ýokary VS kamisol: Nädip tapawutlanýar?

  Giriş Ekin depesi, tankyň ýokarsy we kamisol, aýallaryň aýratynlyklary, hersi özboluşly aýratynlyklary we dizaýnlary bilen.Bir seretseň meňzeş ýaly görünse-de, stili, matasy, boýnuny we niýetlenen ulanylyşy taýdan tapawutlanýar.Bu makala int ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik söwda sergileriniň iň soňky gollanmasy

  Egin-eşik söwda sergileriniň iň soňky gollanmasy

  Giriş Egin-eşik söwda sergileri moda pudagy üçin möhüm platforma bolup, dizaýnerlere, öndürijilere, satyjylara we beýleki pudak hünärmenlerine önümlerini, potensial müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak we täzelenmek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär ...
  Koprak oka
 • ýöriteleşdirilen dizaýn ideýalary

  ýöriteleşdirilen dizaýn ideýalary

  Giriş: Hoodies dürli ýaş toparlary we demografiýa boýunça meşhur eşik önümine öwrüldi.Olar diňe bir tötänleýin eşikler bilen çäklenmän, moda pudagyna-da girdiler.Köpugurly stili we amatly rahatlygy bilen kapotlar ajaýyp eser ...
  Koprak oka
 • Iň oňat kapoty nädip saýlamaly?

  Iň oňat kapoty nädip saýlamaly?

  Başlyk diňe bir eşik önümi däl, jümle.Bu nesillerden we medeniýetlerden has ýokary stil nyşanydyr.Başlyk, şol bir wagtyň özünde özüňizi rahat, salkyn we ynamly duýup biler.Theöne bazarda köp sanly wariant bar, nädip ...
  Koprak oka
 • Hoodies-i nädip sazlamaly

  Hoodies-i nädip sazlamaly

  Hoodies-i özleşdirmek meşhur tendensiýa we döredijiligi aňlatmak, bir marka ýa-da hadysany mahabatlandyrmak ýa-da diňe özboluşly we şahsylaşdyrylan geýim döretmek isleýän şahsyýetleriň we kärhanalaryň arasynda gyzykly we döredijilik usulydyr.Hoodies ajaýyp sowgatlar, topar eşikleri ýa-da tötänleýin eşikler ýasaýar, siz '...
  Koprak oka
 • Hoodie öndürijilerini nädip tapmalydygy barada jikme-jik gollanma

  Giriş: Egin-eşik pudagynyň keşbi giň we dürli-dürli.Sansyz önüm öndürijiler bilen bäsleşýän bolsa, öz markaňyza nädip dogry saýlamaly?Bu gollanma, habarly karar bermegiňizi üpjün etmek üçin düşünjeleri we strategiýalary hödürläp, şol syýahaty ýönekeýleşdirmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Size ylham bermek üçin 30 Hoodie dizaýn ideýasy

  Size ylham bermek üçin 30 Hoodie dizaýn ideýasy

  1. Giriş simpleönekeý ýaly görünýän eşik, global moda medeniýetine girdi.Universalhliumumy özüne çekiji diňe bir salkyn günde hödürleýän rahatlygynda däl, eýsem dizaýnda uýgunlaşmak we ösmek üçin üýtgeýän ukybynda ...
  Koprak oka
 • 2023 Moda tendensiýalary (2 Re ýüze çykaryldy

  2023 Moda tendensiýalary (2 Re ýüze çykaryldy

  Nädip geýinmeli 「Howa stili」 -arym dury material çylşyrymly gözelligi döredýär.Tendensiýany dowam etdirmek üçin aç-açan materiallardan ýasalan bölekleri gözläň.Düwürtikli matadan ýasalan yubka yubkasy, hatarlanan ýekeje element gaty täsir edip bilmez we aňsatlyk bilen düşnükli bolup biler ...
  Koprak oka
 • 2023 Moda tendensiýalary (1 Re ýüze çykaryldy

  2023 Moda tendensiýalary (1 Re ýüze çykaryldy

  IR Howa stili fashion 2023-nji ýylda öňdebaryjy bolmak üçin haýsy stiliň moda pudagyna ünsi jemleýär?Iň uly gara at “Howa stilleri” bolup biler Iki ýyl bäri sport eşikleriniň we öý stiliniň ýaýramagyndan soň, adamlaryň stili indi ...
  Koprak oka
 • Kirtubkanyň Wagtlaýyn Köpdürlüligi (2)

  Kirtubkanyň Wagtlaýyn Köpdürlüligi (2)

  Kirtubkanyň gözelligi, dabara baglylykda geýinip ýa-da aşak geýilip bilner.Kirtubkany guşak, şarf, şaý-sepler ýa-da şlýapa ýaly jarnamalar bilen jübütlemek, bir gijeki dynç alyşda, günortanlyk naharda ýa-da agşamlyk naharynda ajaýyp edip biler.Beýleki tarapdan, jübüt ...
  Koprak oka
 • Kirtubkanyň wagtlaýyn köpdürliligi (1)

  Kirtubkanyň wagtlaýyn köpdürliligi (1)

  Moda ştapel hökmünde yubkalar asyrlar boýy dowam edip gelýär.Olara köplenç islendik aýal şkafynda möhüm bölek hökmünde seredilýär.Tsubkalar, umuman aýdanyňda, moda beýanydyr, sebäbi islendik beden görnüşine laýyk bolup biler, olary ajaýyp f ...
  Koprak oka
 • Köýnekleriň gözelliginden we dürlüliginden lezzet almak (1)

  Köýnekleriň gözelliginden we dürlüliginden lezzet almak (1)

  Köýnekler, şahsyýetini, keýpini we stilini aňladyp we ösdürip biljek ajaýyp eşikdir.Tötänleýin, resmi, akymdan başlap, reňkli, monohromatiki, köýnekler her kim üçin dürli görnüşleri hödürleýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3