Biz hakda

1

“DONGGUAN XUANCAI” geýim kärhanasy, LTD

2

Hytaýyň meşhur geýim şäheri bolan Dongguanyň Humen şäherinde ýerleşýän kompaniýamyz Guan Guangzhouou we Şençzhenen bilen ýanaşyk ýerleşýär we 1 sagatdan az aralykda aňsatlyk bilen baryp bolýar.Aýal-gyzlaryň egin-eşik önümçiliginde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2008-nji ýylda döredilen günümizden bäri bu pudakda bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandyk. ODM / OEM hyzmatlaryny we bir bitewi özleşdirme hyzmatyny hödürleýändigimize buýsanýarys.

Biziň desgalarymyz 3000 inedördül metre golaý meýdany eýeleýär, 300-den gowrak hünärmen işleýär.100-den gowrak häzirki zaman egin-eşik öndürýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan, dizaýn, ösüş, önümçilik we marketing ugurlarynda ýokary derejeli hyzmatlary hödürlemek mümkinçiligimiz bar.Döwrebap öndüriji hökmünde, müşderilerimiziň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bu elementleri amallarymyza birleşdirmekde ýöriteleşýäris.

BIZ ÜÇIN HYZMATDAŞLARA HYZMAT EDIP BOLMAK ÜÇIN GYSGAÇA ATTUDA WE GYSGAÇA TEXNOLOGI .A EDIP BOLANOK.KOMPANI .A "HYZMAT BIRINJI, HYZMATÇY BIRINJI, IEST GOWY SYITYASAT, I F GOWY HYZMAT"

3
4

KOMPANI ORA ÖNÜMLERI ÖNÜMLERI, ÖNÜMLERI GURAMADÖWLET MASHINASY, FABRIK ÇEKMEK MASHINASY, KESMEK MASHINALARY, Tikin Maşynlary, DEMIRMEK MASHINLERI ETC

5

Daşary ýurt söwdasynda köp ýyllyk tejribe toplan bir kärhana hökmünde, köp kärdeşler bilen gurnalan güýçli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzy buýsanýarys.BIZ HEMMEN HYZMATDAŞLYK MAKSATNAMASY ÜÇIN HYZMATÇYLYGY DÜZGÜN ED. ANDRISOK

6
7

Näme üçin bizi saýlamaly?

- Hem nusga, hem-de köp hil taýdan elimizden gelenini etmäge synanyşyň.

20 ýyldan gowrak söwda we geýim tejribesi, islegleriňize we zerurlygyňyza düşünýäris. Üstünligiňiziň şatlygyny paýlaşarys we üstünlikleriňiziň ygtybarly agzasy bolarys diýip umyt edýäris.

- Tejribeli dizaýnerler Stilden mata çenli.

Birnäçe satyjy bilen habarlaşmak size kelle agyry we wagt ýitirip biler. Bizde “ONE-Stop” çözgüdini hödürlemek üçin dizaýnerlerimiz bilen ýakyndan işleşýän birnäçe önümçilik hünärmeni bar.

- Ahyrky ulanyjylaryňyz ýaly alada edýäris.

Işiňizi çaltlaşdyrmak üçin ýokary hilli harytlary eltmäge ýykgyn edýäris. Şonuň üçin önümiň peýda bolmagy, müşderileriňiz geýenlerinde nähili duýulýar. Ygtybarly hyzmatdaş bolmak hemişe ileri tutulýar.